PROJEKT OP VK - CZ.1.07/1.1.32/01.0022 "Inovace výuky stavebních oborů na SPŠS v Mělníku"

Tento modul obsahuje 8 e-learningových kurzů.

Výuka geodézie, navazuje na poznatky získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí v oblasti kognitivní, afektivní i psychomotorické s důrazem na praktické zvládnutí. Hlavní náplní je obecné studium geodézie, jejích zákonitostí a teoretické i praktické zvládnutí zeměměřických prací na stavbě. Nejdůležitější je pochopení základních pojmů, principů, seznámení žáků s přístroji a pomůckami a jejich využitím v praxi. Vzhledem k povaze předmětu, jeho matematicko-fyzikálnímu základu a propojení s odbornými předměty stavebnictví, existuje úzká vazba mezi jednotlivými přírodními, technickými vědami a odbornou výukou, což se projevuje v mezipředmětových vztazích.

Tento modul obsahuje 12 e-learningových kurzů.

Studium těchto kurzů připravuje žáky pro jejich uplatnění v oblasti projektování staveb. Problematika konstrukčních cvičení rozvíjí logické uvažování a vede žáky k aktivnímu a samostatnému řešení daných problémů. Rovněž se prohlubuje komplexnost řešení úloh nejen z hlediska konstrukčních, technologických a statických, ale zároveň i z hledisek materiálových,architektonických,ekonomických,ekologických, požární ochrany,hygieny a bezpečnosti práce. Důležitými cíli jsou výchova k přesnosti a pečlivosti v práci,k týmové spolupráci,dodržování příslušných norem a předpisů.

Tento modul obsahuje 32 e-learningových kurzů.

Kurzy z oblasti pozemního stavitelství přináší žákům ucelené informace a poznatky z oboru stavebnictví. Využívá znalostí, jež žáci získali v přírodovědných předmětech na základní škole. Během čtyřletého studia poskytnou všechny předkládané kurzy komplexní vědomosti o stavebních konstrukcích, technologických postupech při provádění staveb, výrobních a montážních postupech hlavní stavební výroby a speciálních dokončovacích pracích,  včetně technického zařízení budov. Výuka směřuje k tomu, aby se žáci mohli uplatnit jako stavební technici na různých úsecích stavební činnosti, tj. v oblasti projektování, přípravy a provádění staveb, případně aby mohli pokračovat v dalším studiu na vysokých školách technického zaměření.

Tento modul obsahuje 5 e-learningových kurzů.

Praktická část vzdělávání výrazně působí na vytváření a formování klíčových dovedností a zajišťuje odbornou přípravu pro povolání. Při výuce předmětu praxe jsou žáci vychováváni  a vzděláváni tak, aby se stali lidmi s dobrou orientací ve světě. Byli schopni vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se soukromými i profesionálními problémy. Absolventi budou schopni adaptace na měnící se podmínky trhu práce, tzn. budou snadno rekvalifikovatelní. Praxe pomáhá vytvářet vztahy mezi spolupracovníky a formuje vztah k povolání.V tomto ohledu hraje výuka praxe důležitou roli na pracovištích stavebních firem.

Tento modul obsahuje 16 e-learningových kurzů.

Mechanika je částí fyziky a zkoumá nejjednodušší formy pohybu hmoty, při kterých se mění poloha hmotného bodu nebo tělesa vzhledem k jinému tělesu.Ve stavební praxi to znamená, že stavební konstrukce jsou vystaveny účinkům zemské přitažlivosti, povětrnostním vlivům, provoznímu zatížení apod., což je projevem silového působení, které označujeme jako zatížení stavební konstrukce. Na základě těchto zjištěných hodnot je pak úkolem stavebního technika navrhnout bezpečnou a hospodárnou konstrukci.

Tento modul obsahuje 13 e-learningových kurzů.

Výuka je zaměřena na investiční výstavbu ve všech jejích fázích (předinvestiční, investiční a užívání) v souladu se životním cyklem stavby. Žák si procvičí jednoduché kalkulace, které musí ovládat stavební technik nebo mistr. Seznámí se s plánováním staveb, se zařízením staveniště, s prováděním stavby, stavebními předpisy a zákony. Dále se žák seznámí se sestavením nabídky zakázky. Předmět obsahuje učivo zabývající se provedením plánu organizace výstavby a projektu zařízení staveniště. V další části je výuka zaměřena na provádění výrobních kalkulací, fakturování stavebních prací a časové plánování staveb. Informuje žáky o povinnostech stavbyvedoucího a mistra při provádění stavby.

Tento modul obsahuje 22 e-learningových kurzů.

Předmět má za úkol seznámit žáky se statickým působení konstrukcí, se základními vlastnostmi materiálů nejčastěji používaných pro nosné konstrukce. Dále se žáci seznámí s technologií provádění nosných konstrukcí z uvedených materiálů. Žáci si osvojí základy norem pro navrhování konstrukcí tak, aby stavby byly dostatečně únosné a zároveň hospodárné.

Tento modul obsahuje 6 e-learningových kurzů.

Následující modul žákům poskytuje vědomosti o vhodném použití materiálů užívaných v praxi, volbě vhodných způsobů a podmínek uskladnění, manipulaci a dodržování hospodárného a ekologického užívání materiálů. Společně s dalšími kurzy z oblasti pozemního stavitelství tvoří tento modul vzájemně propojený systém, umožňující dosáhnout komplexních znalostí a dovedností absolventa naší školy. Stavební materiály vytvářejí nezbytné teoretické předpoklady pro pochopení a zvládnutí odborných vědomostí a dovedností pro komplexní navrhování stavebních objektů.